O Concello constata que 49 traballadores levan anos cobrando de máis

Asignóuselles outro posto ou funcións distintas ás propias. Segundo un informe, máis do 40% do persoal está situado de forma irregular
Oficinas del Concello de Lugo. SEBAS SENANDE (AEP)
photo_camera Oficinas do Concello de Lugo. SEBAS SENANDE (AEP)

O goberno local presentou este xoves aos sindicatos un informe segundo o cal o 40% dos traballadores ocupan postos de forma irregular ou sen informes que acrediten que a súa provisión foi legal. Ademais, hai 49 traballadores que cobran por enriba do que lles corresponde desde hai anos.

O informe asínano o secretario e a vicesecretaria do Concello. Foi realizado a proposta do novo interventor e co beneplácito da alcaldesa, por mor de que, cando en febreiro se incorporou este habilitado nacional e empezou a autorizar as nóminas, viu que había traballadores cunha determinada categoría que tiñan atribuídas funcións dun grupo superior e cobraban por estas.

Decidiuse entón facer un estudo "da totalidade dos postos de traballo existentes, con identificación dos seus ocupantes e indicación expresa da forma de provisión, acompañando copia da resolución xudicial ou administrativa que dea cobertura á citada provisión". Así mesmo, o interventor pediu un informe daqueles casos nos que se está a retribuír ao persoal polo desempeño de funcións distintas ao seu posto, á súa escala e/ou categoría, indicando o motivo concreto (comisión de servizo, traslado por saúde, atribución temporal...) e acompañando a resolución ou acordo que corresponde".

Dos 542 postos do Concello, hai 228 que están cubertos de forma irregular ou sen informes que acrediten a súa legalidade

Do estudo realizado despréndese que hai 18 postos cubertos polo sistema de traslado por enfermidade nos que non consta motivación nin referencia ao procedemento e á normativa que se seguiu. Doutra banda, hai 49 postos cubertos "de forma irregular ao carecer de grupo, da escala ou categoría para o desempeño do posto atribuído ou por usar a fórmula de atribución temporal de funcións". A maiores, hai 155 postos ocupados "de forma transitoria por adscrición provisional ou simples traslados", unha fórmula que a lei prevé por un período curto de tempo e para certos supostos, "ningúns dos cales se dá nestes casos". Para rematar, hai 6 postos dos que o servizo de persoal non achegou información.

Estas catro casuísticas suman 228 postos (o 42%), dos 542 existentes no Concello. Segundo o informe municipal, é regular a situación de 48 traballadores interinos, dos 117 policías locais (actualmente son 90 as prazas ocupadas) e de 139 traballadores que cobren postos de forma definitiva ou por comisión de servizo ou adscrición por razón de saúde dentro dos prazos establecidos para estes dous casos.

De conserxes a auxiliares
O informe recolle exemplos de cambios de postos realizados por decreto nos que os traballadores subiron de categoría e cobran por iso: "de conserxes a auxiliares administrativos, de animadora sociocultural a arquiveira, de operarios a oficiais...".

Criterios distintos
Noutros casos, o servizo de persoal non autorizou os cambios. Por exemplo, en 2015, a cobertura temporal do posto de director da banda de música (A1) por un músico (C2).

 

As atribucións de postos son anteriores a Lara Méndez e asinábaas a alcaldía
Os traslados e atribucións de postos que, segundo o informe municipal, se facían "infrinxindo a normativa legal vixente" son anteriores á chegada de Lara Méndez á alcaldía, segundo a fiscalización que fixo o novo interventor. 

No informe presentado este xoves sinálase que esas asignacións se realizaban "por resolución de alcaldía", a pesar de que "son competencias da xunta de goberno o aumento de retribucións (competencia indelegable) e a provisión temporal dos postos de traballo, polo que os acordos se adoptaron por órgano incompetente", sinalan o secretario e a vicesecretaria. Esta xa advertía diso entón. 

O informe tamén sinala "cambios de criterio" do servizo de persoal. Houbo unha época na que "se permitiu esta forma provisoria de forma indiscriminada e sen reunir os requisitos", aínda que tamén obran informes que "denegan a cobertura temporal ao esixirlle o concurso para prover os postos". E cítanse exemplos. Este diario intentou falar o xoves coa responsable de persoal para coñecer a súa versión. 

Segundo asegurou o goberno local e confirmaron algúns representantes dos traballadores que están na mesa de negociación, os sindicatos valoraron "que se queira solucionar irregularidades que veñen de antigo. Aínda que non sabemos cales son porque non nos dixeron cales son os postos afectados", argumentaron. No entanto, a situación é coñecida polos sindicatos. Algún, como CC.OO., xa a denunciou en 2016.

comentarios