O TSXG avala a relación de postos de traballo aprobada pola Deputación de Lugo

Recalca que o demandante carece de interese lexítimo para a impugnación global deste aspecto
Imagen de un juez. ADP
photo_camera Imagen de un juez. ADP

A sección primeira da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avalou a aprobación das bases de provisión polo sistema de concurso dunha serie de postos que se achaban vacantes na Deputación Provincial de Lugo.

Desta forma, confirmou a sentenza do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Lugo que declarou inadmisible, por falta de legitimación activa do demandante –un funcionario–, o recurso interposto contra o acordo plenario de 30 de outubro de 2018 que desestimou o recurso de reposición formulado contra o acordo de 29 de maio dese ano que aprobou definitivamente a modificación parcial da relación de postos de traballo da Deputación de Lugo.

Tamén o sistema de carreira horizontal e o acordo da Xunta de Goberno Local de 19 de outubro de 2018 polo que se aprobaron as bases de provisión polo sistema de concurso dunha serie de postos que se achaban vacantes.

Na sentenza, o alto tribunal galego recorda que a elaboración dunha Relación de Postos de Traballo (RPT) é "un acto de contido discrecional, cuxa elaboración só pode corresponder á Administración competente, sen que a súa vontade sexa, en ningún caso, substituíble polo control xudicial en canto a devandito contido".

Ademais, engade que "non só polo carácter discrecional de devandito contido, senón tamén porque tal sustituibilidad suporía obviar o carácter esencial que ten tamén o propio proceso de elaboración da mencionada RPT".

Os maxistrados destacan que a confección e a modificación das RPT por parte das corporacións locais son "consecuencia da potestade de autoorganización de concellos e deputacións, a cal constitúe, como sinala a Sentenza do Tribunal Supremo de 21 de setembro de 1998,unha das manifestacións máis características da autonomía municipal".

"Que comprende o establecemento e regulación das relacións de ámbito interno, funcionalmente requiridas para o desenvolvimiento da actividade cuxa xestión autónoma se encomenda ao ente, neste caso provincial, dentro sempre do marco que deseñan os principios de competencia e legalidade", engade.

Por iso, conclúen que "nada impide ao pleno modificar anteriores acordos respecto da composición dos seus órganos", á vez que subliñan que "o acordo é plenamente válido, pois se está exercitando unha potestade administrativa incoercible".

Argumentos

Trasladando esta doutrina ao caso axuizado, o TSXG recalca que se trata dunha modificación da RPT por parte da Deputación de Lugo "que se atopa ínsita nas facultades organizativas da corporación" e da que afirma que "non vulnera o procedemento legalmente establecido".

Ademais, indica na sentenza que se fixo necesario afrontar a natureza xurídica da Relación de Postos de Traballo" para comprender que a decisión adoptada polo xulgado de primeira instancia é "xuridicamente irreprochable".

Así, recalca que o demandante carece de interese lexítimo para a impugnación global da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo, "resultando que a súa legitimación unicamente queda restrinxida e limitada de forma exclusiva ao seu concreto e específico posto de traballo".

"Non estando, en consecuencia, habilitado en norma algunha a defender a legalidade obxectiva da actuación administrativa", engade a sentencia que non é firme, pois contra ela cabe interpor recurso de casación ante o Tribunal Supremo.