O Concello do Páramo oferta dous postos de peóns de obras municipais

O sistema de selección destas prazas efectuarase por sistema de concurso oposición
Personas realizando un examen de oposición. ARCHIVO
photo_camera Persoas facendo un exame de oposición. ARQUIVO

O Concello do Páramo ten aberto o prazo para solicitar dous postos de peóns de obras por unha duración de seis meses no marco do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2023 para a execución de obras e servizos mínimos obrigatorios de competencia municipal. O prazo de presentación das solicitudes será de cinco días hábiles contados dende este martes.

Os principais requisitos para optar a estes postos son: ter a nacionalidade española; ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea; non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións; ter cumpridos 16 anos; non ter sido separado mediante expediente disciplinario das administracións públicas; estar en posesión do certificado de escolaridade e do permiso de conducir tipo B, e atoparse en situación de desemprego.

A solicitude para tomar parte nas correspondentes probas facilitarase no Rexistro Xeral do Concello e estará dispoñible na súa sede electrónica. Logo, a alcaldía publicará os resultados no prazo máximo dun mes. Haberá despois un prazo máximo de tres días hábiles contados a partires do seguinte ao da publicación da resolución para que os aspirantes excluídos poidan emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión. O sistema de selección destes postos de peóns efectuarase por sistema de concurso oposición.

Comentarios